Trách nhiệm hữu hạn:

Trang web này (Document) này chứa các thông tin cơ bản nhất định liên quan đến các dự án bất động sản và các cơ hội tiềm năng (Potential Opportunities) của chúng. Những thông tin này được cung cấp bởi các CHỦ ĐẦU TƯ hoặc các NHÀ PHÁT TRIỂN dự án. Tính chính xác của những thông tin này được các Chủ đầu tư và Nhà phát triển dự án đảm bảo.

Tuy nhiên, do đặc điểm ngành nghề là rất phức tạp, sự nhất quán, đầy đủ và kịp thời của thông tin là không thể đảm bảo.

Trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép, DỰ ÁN GIÁ TỐT (DAGT) cùng các giám đốc, cán bộ, nhân viên, đại lý, cố vấn và chuyên gia tư vấn (Bên cung cấp thông tin) không tuyên bố hoặc bảo đảm về tính chính xác, độ tin cậy hoặc tính hoàn chỉnh của Tài liệu này hoặc thông tin liên quan đến Các Cơ hội Tiềm năng sau đó được cung cấp cho Bên nhận hoặc các cố vấn của Bên nhận. Các Bên cung cấp thông tin sẽ không có trách nhiệm pháp lý (bao gồm trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ người nào do sơ suất hoặc khai báo sai bất cẩn) đối với bất kỳ tuyên bố, ý kiến, thông tin, dự đoán, phân tích, đánh giá, tính khả thi, ước tính, dự báo hoặc các vấn đề khác (được thể hiện hoặc ngụ ý) phát sinh của, có trong hoặc xuất phát từ, hoặc đối với bất kỳ sự thiếu sót nào từ thông tin được cung cấp cho Người nhận hoặc cố vấn của Người nhận, bao gồm theo Tài liệu này và các phụ lục của nó, ngoại trừ trách nhiệm pháp lý theo Luật Người tiêu dùng Úc hoặc quy chế khác không thể bị loại trừ.

Trang web này có thể bao gồm một số nghiên cứu điển hình nhất định và một số thông tin lợi nhuận, dòng tiền đầu tư cụ thể. Những chi tiết này không nên được hiểu là áp dụng cho Cơ hội tiềm năng. Cần lưu ý rằng thị trường biến động và giá trị bất động sản thay đổi liên tục. Bên nhận phải tự mình đánh giá và điều tra việc áp dụng các nghiên cứu điển hình và lợi tức đầu tư cụ thể về Cơ hội tiềm năng. Việc bao gồm các nghiên cứu điển hình, lợi nhuận đầu tư cụ thể và bất kỳ tuyên bố hướng tới tương lai nào được nêu trong Tài liệu này không được coi là đại diện hoặc bảo đảm về tính chính xác của chúng hoặc tính chính xác của các giả định cơ bản hoặc rằng Cơ hội tiềm năng sẽ đạt được hoặc có khả năng xảy ra để đạt được bất kỳ kết quả cụ thể nào. Hiệu suất trong quá khứ không phải là một chỉ số đáng tin cậy về hiệu suất trong tương lai.

CÁC ĐÁNH GIÁ ĐỘC LẬP

Người nhận thông tin cần thực hiện thẩm định của riêng mình và tự mình đánh giá và điều tra các Cơ hội tiềm năng, nếu họ cho là cần thiết, để xác minh thông tin có trong Tài liệu này và xác định tính phù hợp của các Cơ hội tiềm năng (bao gồm cả về mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính của họ và nhu cầu cụ thể) và nên tìm kiếm lời khuyên chuyên nghiệp từ người môi giới chứng khoán hoặc kế toán của họ trước khi quyết định có tham gia vào Cơ hội tiềm năng hay không. Việc cung cấp Tài liệu này không được và không nên được coi là một khuyến nghị liên quan đến Cơ hội tiềm năng, hoặc khoản đầu tư vào Cơ hội tiềm năng là khoản đầu tư phù hợp cho Bên nhận.

Bên nhận không nên coi nội dung của trang web này là lời khuyên quyết định liên quan đến các vấn đề pháp lý, thuế hoặc đầu tư và nên tham khảo ý kiến của các cố vấn riêng và tìm kiếm tất cả các lời khuyên cần thiết về tài chính, pháp lý, thuế và đầu tư.

BẢO MẬT

 

Nội dung của TRANG WEB này là đọc quyền và không được sao chép, phổ biến hoặc sử dụng dưới bất kỳ hình thức nào ngoại trừ người nhận cho mục đích đánh giá khoản đầu tư vào DAGT.

 

LƯU Ý: Tất cả hình ảnh trong Trang web này được cung cấp và cho phép bởi CHỦ ĐẦU TƯ và/hoặc NHÀ PHÁT TRIỂN DỰ ÁN, có thể chỉ mang tính chất minh họa và đã được chọn để phản ánh tốt nhất dự án tổng thể được quảng cáo.

Sản phẩm Bất động sản của các dự án đã hoàn thành có thể khác với hình ảnh hoặc kết xuất do máy tính tạo ra được hiển thị trên trang web này. Tất cả các mô tả, kích thước, tham chiếu đến các điều kiện và hoán vị cần thiết để sử dụng và các chi tiết khác được đưa ra một cách thiện chí và được cho là đúng. Các thay đổi có thể được thực hiện trong quá trình phát triển và kích thước, đồ đạc, phụ kiện, hoàn thiện và thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo. Bất kỳ người mua nào có ý định không nên dựa vào chúng như một lời hứa, bảo hành, tuyên bố hoặc trình bày về thực tế, và phải tự thỏa mãn bằng cách kiểm tra hoặc bằng cách khác về tính đúng đắn của từng mặt hàng và khi cần thiết, hãy tìm kiếm lời khuyên chuyên môn thích hợp. Nhà phát triển và các công ty liên quan, đại diện và đại lý của họ không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ tổn thất, thiệt hại hoặc khiếu nại nào thuộc bất kỳ bản chất nào mà bất kỳ người nào hoặc những người tìm cách dựa vào bất kỳ thông tin, đại diện, dự đoán, ý kiến hoặc tuyên bố nào khác được cung cấp ở đây.

DỰ ÁN
Properties

Các dự án của chúng tôi

Tỉnh thành:
Quận huyện:
XS
SM
MD
LG
LG2
0947799586
messenger icon zalo icon