CHÍNH SÁCH CHUNG:

Chính sách Bảo mật này nêu rõ cách thức và lý do tại sao Dự án giá tốt (“DAGT”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) thu thập, lưu giữ, lưu trữ, sử dụng, bảo mật và quản lý thông tin cá nhân của bạn. Bằng cách sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của chúng tôi hoặc cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của bạn (hoặc cho phép người khác cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi), bạn đồng ý với việc thông tin cá nhân của bạn được thu thập, nắm giữ, lưu trữ, sử dụng, bảo mật và được quản lý theo cách khác quy định trong Chính sách Bảo mật này.

Trong Chính sách Bảo mật này, "thông tin cá nhân" có nghĩa là bất kỳ thông tin hoặc ý kiến nào về một cá nhân đã được xác định hoặc một cá nhân có thể nhận dạng một cách hợp lý, cho dù đúng hay không và liệu có được ghi lại dưới dạng tài liệu hay không.

DAGT thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ của mình theo Pháp luật nước CHXHCN Việt Nam, và chúng tôi cam kết bảo vệ sự riêng tư của bạn. Khi chúng tôi yêu cầu thông tin cá nhân, thông thường chúng tôi sẽ giải thích lý do tại sao chúng tôi cần thông tin đó, cách sử dụng thông tin đó và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin đó với ai. Tại mọi thời điểm, chúng tôi sẽ tuân thủ các điều khoản của Chính sách Bảo mật này khi xử lý thông tin cá nhân của bạn.

 

Chúng tôi thu thập những thông tin nào?

DAGT chỉ thu thập thông tin cá nhân cần thiết để hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho khách hàng. DAGT thu thập thông tin cá nhân khi bạn:

 • truy cập trang web này, 'www.duangiatot.com' ("Website");
 • đăng ký nhận thư báo quá email từ chúng tôi;
 • yêu cầu cung cấp thông tin cho bạn về các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi; và
 • hỏi về các dịch vụ hoặc sản phẩm của chúng tôi qua điện thoại, qua email.

Các thông tin cụ thể mà chúng tôi thu thập có thể là:

 • tên, chức danh, nghề nghiệp, thông tin liên lạc như địa chỉ, email, telephone;
 • một số thông tin trong các giấy tờ tùy thân (như CMND, CCCD, Số hộ chiếu, Giấy phép lái xe);
 • mã số thuế cá nhân, mã số thuế doanh nghiệp;
 • ngày sinh và giới tính;
 • tài khoản giao dịch ngân hàng và
 • thông tin cá nhân khác cần thiết để đáp ứng các nghĩa vụ của chúng tôi theo luật có liên quan.

Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập từ hoặc về bạn sẽ phụ thuộc vào bản chất của các tương tác của bạn với chúng tôi.

Trong một số trường hợp nhất định, chúng tôi có thể được luật pháp hoặc lệnh của Tòa án hoặc Tòa án cho phép, yêu cầu hoặc cho phép thu thập thông tin cá nhân nhất định về bạn. Ví dụ: chúng tôi có thể cần thu thập tên, địa chỉ cư trú, quốc gia cư trú, ngày sinh, tên doanh nghiệp và các cuộc hẹn giám đốc (nếu có) và các loại thông tin cá nhân khác theo yêu cầu của pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở thông tin được yêu cầu theo quy định tiếp theo:

 • Luật phòng chống tham nhũng và rửa tiền
 • Luật về nghĩa vụ thuế

Bạn không phải cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân của mình nhưng nếu bạn không cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà chúng tôi cần, chúng tôi có thể không thể cung cấp dịch vụ hoặc hỗ trợ của chúng tôi cho bạn hoặc khách hàng của chúng tôi thay mặt bạn và có thể không để xử lý bất kỳ đơn đăng ký nào của bạn để đầu tư vào quỹ của chúng tôi hoặc các sản phẩm khác.

 

Tại sao DAGT thu thập và sử dụng thông tin cá nhân?

DAGT chỉ thu thập, lưu giữ và sử dụng thông tin cá nhân cho mục đích mà nó được cung cấp (thông thường sẽ rõ ràng vào thời điểm thu thập), một mục đích có liên quan hoặc theo sự cho phép, cho phép hoặc yêu cầu của pháp luật. Những mục đích đó có thể bao gồm:

 • quản lý chung và hoạt động kinh doanh của chúng tôi;
 • thiết lập, duy trì và quản lý tài khoản của bạn hoặc khoản đầu tư của bạn vào bất kỳ quỹ nào của DAGT hoặc các sản phẩm khác;
 • tiến hành xác minh, giám sát và báo cáo theo yêu cầu của các cơ quan bảo vệ luật pháp;
 • xử lý các khoản thanh toán được ủy quyền đến và đi từ bạn;
 • cung cấp cho bạn và / hoặc khách hàng của chúng tôi các dịch vụ được yêu cầu (chẳng hạn như dịch vụ đăng ký đơn vị và quan hệ nhà đầu tư, dịch vụ kế toán và quản lý quỹ, dịch vụ trả lương và dịch vụ tuân thủ);
 • đảm bảo chất lượng và mục đích đào tạo;
 • tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi; và
 • bất kỳ mục đích sử dụng nào khác được xác định tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân của bạn.

Ngoài các mục đích nêu trên, DAGT có thể thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn để thông báo cho bạn về các sản phẩm, dịch vụ hoặc ưu đãi của chúng tôi, các công ty liên quan hoặc đối tác thương mại có thể hữu ích cho bạn. Trường hợp bạn là nhà đầu tư vào quỹ hoặc sản phẩm khác của DAGT, điều này có thể bao gồm việc cung cấp cho bạn thông tin tiếp thị trực tiếp về các quỹ hoặc sản phẩm khác của DAGT hoặc các công ty liên quan của nó. Nếu bạn không muốn nhận tài liệu như vậy, bạn có thể chọn không nhận bất kỳ lúc nào.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân cho các mục đích liên quan mà bạn mong đợi một cách hợp lý, hợp pháp.

 

DAGT tiết lộ thông tin cá nhân cho ai?

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân cho các bên khác để hỗ trợ chúng tôi thực hiện và quản lý các khoản đầu tư và để tạo điều kiện cho mục đích mà thông tin được thu thập (hoặc một mục đích liên quan). Các thực thể đó bao gồm:

 • các cơ quan liên quan của chúng tôi là công ty trong quá trình quản lý kinh doanh thông thường và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho bạn;
 • các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba với mục đích cho phép họ cung cấp dịch vụ, bao gồm đăng ký đơn vị và cổ phiếu, bảng lương, kế toán, quản lý quỹ hưu bổng, kiểm toán và thuế, các dịch vụ lưu trữ và lưu trữ an toàn hoặc quản lý một sản phẩm (chẳng hạn như người được ủy thác, các tổ chức có trách nhiệm và người quản lý quỹ);
 • cố vấn tài chính cá nhân / nhà lập kế hoạch hoặc cố vấn pháp lý của bạn và các nhà cung cấp dịch vụ của họ (với điều kiện bạn đã đồng ý cho việc tiết lộ như vậy) nhằm mục đích quản lý công việc của bạn;
 • các tổ chức thay mặt chúng tôi cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho bạn (bao gồm người quản lý quỹ của bạn, pháp nhân chịu trách nhiệm, người được ủy thác, công ty mà bạn làm việc hoặc trong đó bạn có cổ phần);
 • các cơ quan chính phủ, các quy định, cơ quan thực thi pháp luật và bất kỳ bên nào khác khi được pháp luật cho phép hoặc yêu cầu hoặc để tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của chúng tôi;
 • nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm;
 • các tổ chức khác nếu bạn đã đồng ý rõ ràng; và
 • bất kỳ pháp nhân nào khác được xác định tại thời điểm thu thập thông tin cá nhân của bạn hoặc mà chúng tôi được pháp luật yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào trừ khi bạn đồng ý hoặc khi việc tiết lộ đó được cho phép hoặc yêu cầu hợp pháp.

Chúng tôi không tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên khác bên ngoài nước CHXHCN Việt Nam.

 

DAGT bảo vệ thông tin cá nhân như thế nào?

Cho dù thông tin cá nhân của bạn được thu thập thông qua các cuộc gặp trực tiếp hoặc bằng cách tương tác với chúng tôi qua điện thoại, thư, internet hoặc các phương thức khác, chúng tôi thực hiện các bước để lưu trữ thông tin của bạn một cách an toàn. Chúng tôi lưu giữ thông tin cá nhân của bạn bằng sự kết hợp của các phương tiện lưu trữ máy tính an toàn, các tệp trên giấy và các định dạng khác.

Chúng tôi thực hiện một số bước để bảo vệ bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi nắm giữ khỏi bị lạm dụng, bị can thiệp và mất mát cũng như khỏi bị truy cập, thay đổi và tiết lộ trái phép. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở các biện pháp bảo mật sau:

 • thủ tục an ninh để truy cập vào cơ sở kinh doanh của chúng tôi;
 • Quy trình bảo mật CNTT bao gồm bảo vệ bằng mật khẩu, tường lửa, phát hiện xâm nhập và giám sát trang web;
 • hướng dẫn bảo mật bắt buộc đối với tất cả nhân viên trong doanh nghiệp (như được nêu trong tất cả các hợp đồng lao động); và
 • tiến hành đánh giá nội bộ thường xuyên để đánh giá xem chúng tôi có tuân thủ hoặc thực hiện đầy đủ các biện pháp này hay không.

Thông tin cá nhân được lưu giữ trên các máy chủ an toàn hoặc lưu trữ trong các môi trường hạn chế truy cập được kiểm soát. Các nhân viên của DAGT được yêu cầu duy trì tính bảo mật của bất kỳ thông tin cá nhân nào do chúng tôi nắm giữ.

Trong một số trường hợp nhất định, thông tin cá nhân cũng có thể được các nhà cung cấp dịch vụ của DAGT (chẳng hạn như nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ tài liệu ngoại vi, nhà cung cấp dịch vụ lưu trữ dữ liệu điện tử hoặc nhà cung cấp dịch vụ đăng ký) lưu giữ dưới dạng bản in ra giấy hoặc dạng điện tử.

DAGT ký kết các thỏa thuận với các nhà cung cấp dịch vụ này nhằm đặt ra các nghĩa vụ bảo mật và quyền riêng tư đối với nhà cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, các biện pháp bảo vệ dữ liệu không bao giờ hoàn toàn an toàn và mặc dù các biện pháp chúng tôi đã đưa ra, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của bạn. Bạn phải cẩn thận để bảo vệ thông tin cá nhân của mình (ví dụ: bằng cách bảo vệ bất kỳ tên người dùng và mật khẩu nào). Bạn nên thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt nếu bạn biết về bất kỳ vi phạm bảo mật nào.

 

Liên kết đến các trang web của bên thứ ba

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web của các đơn vị khác. Nếu bạn nhấp vào các liên kết như vậy, bạn sẽ được chuyển đến trang web của các đơn vị này. DAGT không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về các hoạt động bảo mật của các tổ chức này. Bạn nên đọc chính sách bảo mật của các tổ chức này để tìm hiểu cách họ xử lý thông tin cá nhân của bạn khi bạn truy cập trang web của họ. Chính sách Bảo mật này chỉ áp dụng cho thông tin được thu thập và lưu giữ của DAGT.

 

Cookies

Chúng tôi có thể sử dụng 'cookie' hoặc các công nghệ theo dõi tương tự khác trên Trang web của mình để hỗ trợ chúng tôi theo dõi cách Trang web của chúng tôi được sử dụng và sở thích của khách truy cập Trang web của chúng tôi. Cookie là các tệp nhỏ lưu trữ thông tin trên máy tính, điện thoại di động hoặc thiết bị internet khác của bạn. Chúng cho phép thực thể đặt cookie trên thiết bị của bạn nhận ra bạn trên các trang web, dịch vụ, thiết bị và / hoặc phiên duyệt web khác nhau. Cookie có thể bị vô hiệu hóa thông qua trình duyệt internet của bạn, tuy nhiên một số trang web có thể không hoạt động đầy đủ theo cách chúng được yêu cầu nếu cookie bị tắt.

Mặc dù chúng tôi không sử dụng thông tin duyệt web để nhận dạng cá nhân bạn, nhưng nếu chúng tôi sử dụng cookie, chúng tôi có thể ghi lại thông tin liên quan đến cách bạn sử dụng Trang web của chúng tôi, bao gồm cả những trang bạn đã xem, thời điểm bạn xem, liệu bạn có truy cập chúng qua công cụ tìm kiếm hay không, và địa chỉ giao thức internet được chỉ định của máy tính của bạn.

 

Truy cập và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn

Bạn có quyền yêu cầu quyền truy cập vào thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về bạn. Khi bạn đưa ra yêu cầu như vậy, tùy thuộc vào một số ngoại lệ pháp lý nhất định, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn để truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi có về bạn. Trong trường hợp ngoại lệ như vậy áp dụng và chúng tôi quyết định không cung cấp cho bạn quyền truy cập vào bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi giữ về bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn lý do cho quyết định của chúng tôi ngay sau khi bạn đưa ra yêu cầu.

Nếu chúng tôi hài lòng rằng bất kỳ thông tin cá nhân nào chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời, gây hiểu lầm hoặc không liên quan (liên quan đến mục đích lưu giữ thông tin đó), chúng tôi sẽ thực hiện các bước đó (nếu có) sao cho hợp lý trong hoàn cảnh để sửa thông tin cá nhân đó. Điều này có thể bao gồm việc thông báo cho các bên thứ ba mà chúng tôi đã tiết lộ thông tin cá nhân đó. Nếu chúng tôi không đồng ý rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, không đầy đủ, lỗi thời, gây hiểu lầm hoặc không liên quan, bạn có thể yêu cầu chúng tôi đính kèm một tuyên bố về ảnh hưởng này vào hồ sơ của chúng tôi.

Nếu bạn muốn truy cập thông tin cá nhân mà chúng tôi lưu giữ về bạn hoặc yêu cầu chỉnh sửa thông tin đó, bạn nên liên hệ với nhóm chịu trách nhiệm về tệp của bạn (ví dụ: bộ phận đăng ký đơn vị của chúng tôi) hoặc Người quản lý tuân thủ của chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ bên dưới.

 

Làm cách nào để chúng tôi duy trì tính toàn vẹn của thông tin cá nhân của bạn?

Chúng tôi thực hiện các bước như vậy (nếu có) trong trường hợp hợp lý để đảm bảo rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là chính xác, đầy đủ và cập nhật, đồng thời thông tin cá nhân mà chúng tôi sử dụng và tiết lộ là chính xác, đầy đủ, cập nhật - cập nhật và có liên quan (liên quan đến mục đích sử dụng hoặc tiết lộ). Tuy nhiên, chúng tôi cũng dựa vào bạn để thông báo cho chúng tôi về bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn. Bạn có quyền yêu cầu chỉnh sửa bất kỳ thông tin cá nhân nào mà chúng tôi có về bạn. Vui lòng liên hệ với chúng tôi bằng các chi tiết liên hệ bên dưới càng sớm càng tốt nếu có bất kỳ thay đổi nào đối với thông tin cá nhân của bạn hoặc nếu bạn cho rằng thông tin cá nhân mà chúng tôi nắm giữ về bạn là không chính xác, đầy đủ hoặc cập nhật để chúng tôi có thể cập nhật hồ sơ của mình cho phù hợp.

Khi chúng tôi không cần thông tin cá nhân của bạn nữa, chúng tôi sẽ xóa, hủy hoặc hủy nhận dạng thông tin đó. Nếu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin cá nhân mà chúng tôi chưa yêu cầu (thông tin cá nhân không được yêu cầu), chúng tôi sẽ, trừ khi được pháp luật yêu cầu hoặc cho phép, xóa hoặc tiêu hủy thông tin đó càng sớm càng tốt sau khi nhận được.

 

Bạn cần làm gì nếu có khiếu nại?

Nếu bạn muốn khiếu nại về việc vi phạm Chính sách Bảo mật này hoặc Luật Bảo mật, bạn có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách sử dụng các chi tiết liên hệ bên dưới. Bạn sẽ cần gửi đơn khiếu nại của mình bằng văn bản và cung cấp cho chúng tôi đầy đủ chi tiết liên quan đến khiếu nại của bạn cùng với bất kỳ bằng chứng hỗ trợ nào.

Chúng tôi sẽ chuyển khiếu nại của bạn đến Nhân viên tuân thủ của chúng tôi, người sẽ điều tra vấn đề và xác định các bước (nếu có) mà chúng tôi sẽ thực hiện để giải quyết khiếu nại của bạn và trả lời trong một khoảng thời gian hợp lý.

We will contact you if we require any additional information from you and will notify you in writing of the outcome of the investigation. If you are not satisfied with our determination, you can contact us to discuss your concerns or complain to the Office of the Australian Information Commissioner ("OAIC") at enquiries@oaic.gov.au or by phone on 1300 363 992.

 

 

Về chính sách riêng tư

Chúng tôi sẽ cập nhật Chính sách Bảo mật này khi các phương thức xử lý thông tin của chúng tôi thay đổi và mọi sửa đổi sẽ áp dụng cho thông tin chúng tôi nắm giữ tại thời điểm cập nhật. Chính sách Bảo mật này kết hợp các Luật Bảo mật có liên quan.

DAGT thường xuyên xem xét các hoạt động và thủ tục của mình về cách thức thu thập, lưu giữ, sử dụng, tiết lộ và quản lý thông tin cá nhân. Do đó, tháng Tư có thể cập nhật Chính sách Bảo mật này theo thời gian, vì vậy vui lòng xem xét định kỳ để biết các thay đổi trên Trang web của chúng tôi.

Việc bạn tiếp tục sử dụng các dịch vụ của chúng tôi (bao gồm bất kỳ dịch vụ trực tuyến nào), yêu cầu chúng tôi hỗ trợ hoặc cung cấp thêm thông tin cá nhân cho chúng tôi (trực tiếp hoặc thông qua người được ủy quyền) sau khi Chính sách Bảo mật này đã được sửa đổi, đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận Chính sách Bảo mật đã sửa đổi.

 

Liên hệ

Nếu bạn có thắc mắc liên quan đến Chính sách Bảo mật này hoặc muốn khiếu nại, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Address: Suite 606, 50 Holt Street, Surry Hills, NSW, 2010

Email: info@aprilgroup.com.au

Phone: (02) 9096 3618

 

 

Cập nhật ngày 1 tháng 7 năm 2020

DỰ ÁN
Properties

Các dự án của chúng tôi

Tỉnh thành:
Quận huyện:
XS
SM
MD
LG
LG2
0947799586
messenger icon zalo icon